Salgs- og leveringsbetingelser (Erhverv)

Widex DK A/S, CVR-nr. 29 81 95 21 (herefter “Widex”)

1. Anvendelse og gyldighed
Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

Købers angivelse af særlige vilkår i ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Widex skriftligt har accepteret disse.

2. Tilbud/ordre
Tilbud som afgives af Widex er gældende i 5 hverdage, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

Aftale mellem Køber og Widex anses først for indgået, når Widex har bekræftet ordren. Købers eventuelle indsigelser mod en bekræftet ordre skal foreligge skriftligt og være Widex i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens afsendelse.

Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Widex’ skriftlige godkendelse.

Widex er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg og udformning af den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige af Køber angivne specifikationer.

3. Priser
Widex’ priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt og lignende.

Anførte priser kan, uanset indgået aftale, forhøjes i tilfælde af omkostningsstigninger, der efter aftaleindgåelsen indtræffer i råmaterialer, transport, levering, energi, told, direkte eller indirekte skatter og afgifter eller lignende.

4. Betaling
Købesummen for alle leverancer er forfaldne til betaling 7 dage fra fakturadato.

Ved betaling senere end forfaldsdatoen forrentes den til enhver tid værende saldo med 2 % pr. påbegyndt måned.

Såfremt Køber ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Widex sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Såfremt Widex finder, at Købers kreditværdighed er forringet, er Widex berettiget til at kræve forudbetaling, og såfremt denne ikke erlægges at ophæve aftalen med Køber.

5. Levering
Levering skal anses for sket ved Købers modtagelse af varerne og risikoen for forsendelsen går over på Køber på dette tidspunkt.

6. Undersøgelsespligt og reklamationer
Hvad der i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er bestemt om mangler finder tilsvarende anvendelse, såfremt den leverede mængde er mindre end den bestilte mængde.

Køber skal straks efter modtagelsen af en leverance foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

Eventuelle reklamationer skal være skriftlige og være modtaget af Widex inden 5 hverdage fra modtagelse af en hel eller delvis leverance.

Såfremt Køber ikke påberåber sig en mangel indenfor den angivne frist, mister Køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen.

I tilfælde af reklamation er Køber ikke berettiget til at disponere over det leverede uden Widex’ skriftlige godkendelse. Har Køber reklameret over det leverede, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som Widex bærer ansvaret for, har Widex ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Widex.

Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer, påtager Widex sig efter eget valg enten at ombytte den mangelfulde vare eller at afhjælpe manglen eller at kreditere Køber varens pris eller at yde Køber afslag i prisen.

Såfremt Widex tilbyder ombytning af varen eller afhjælpning af manglen, er Køber ikke berettiget til at hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller kræve erstatning som følge af manglen. Widex er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.

Køber kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet inden rimelig tid efter Købers reklamation, idet Køber dog inden ophævelsen skriftligt skal give Widex en sidste frist for opfyldelse.

Widex betaler forsendelse og evt. forsikring, når varen sendes retur til Køber efter reparation eller ved ombytning.

7. Returret
Widex yder 3 måneders fuld returret på høreapparater forudsat, at disse returneres til Widex i væsentlig samme stand som ved modtagelsen og forudsat, at der vedlægges korrekt udfyldt returseddel, som kan findes på http://eshop.widex.pro.

På tilbehør, DEX og dreve ydes 3 måneders returret forudsat at disse returneres i samme stand og i ubrudt, original emballage og med korrekt udfyldt returseddel.

De 3 måneder regnes fra Widex’ fakturadato.

Kunden har ansvaret for varen under forsendelsen til Widex.

8. Garanti
Widex yder 4 års garanti på høreapparater og eksterne højtalere. På Dex produkter ydes 2 års garanti.

Widex’ garanti og afhjælpningspligt omfatter ikke mangler, som er en følge af mangelfuld opbevaring eller håndtering, overlast, indgreb i apparatet, manglende vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber eller Købers kunder bærer ansvaret eller risikoen.

Garantien ophører, hvis de aftalte betalingsbetingelser ikke overholdes, eller hvis Køber inden garantiperiodens udløb selv lader foretage ændringer på produkterne.

Defekte høreapparater, eksterne højtalere og Dex produkter under garanti sendes til Widex med henblik på reparation eller ombytning efter Widex’ valg sammen med en udfyldt reparationsseddel, som kan rekvireres på http://eshop.widex.pro.

Kunden har ansvaret for varen under forsendelsen til Widex.

Reparationer uden for garanti foretages til Widex’ til enhver tid gældende timetakster, som kan oplyses ved henvendelse.

Der yders 3 måneders garanti på reparerede dele.

9. Widex’ ansvar
Widex’ ansvar er begrænset til direkte tab. Widex har intet ansvar for drifts- eller avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Widex’ ansvar er begrænset til den mangelfulde vares værdi.

10. Produktansvar
Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er Widex’ ansvar udover ovennævnte begrænsninger, begrænset til følgende:

Widex er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det leverede er i Købers besiddelse. I øvrigt er Widex kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Widex eller andre, som Widex har ansvaret for. Widex er kun ansvarlig i 1 år fra varens overgivelse til Køber. I den udstrækning, Widex måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Widex skadesløs i samme omfang som Widex’ ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

I tilfælde af personskade forårsaget af produktet og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er Widex ansvarlig i overensstemmelse med Produktansvarslovens regler.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom.

11. Force Majeure
Ingen af parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

Force majeure foreligger, såfremt en part forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

I disse tilfælde er Widex berettiget til at annullere hele ordren eller en del af ordren, eller til at levere varen når opfyldelseshindringen er ophørt.

12. Ejendomsforbehold
Widex forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil fuld betaling med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er sket.

13. Lovvalg og værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af aftalen og disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Widex’ danske værneting under anvendelse af dansk ret. Widex er dog berettiget til at sagsøge Køber ved Købers værneting.

Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende produktansvar.

14. Overensstemmelse med myndighedskrav
Køber skal sikre fuld sporbarhed af de solgte produkter til slutbrugeren i overensstemmelse med gældende love og regler i Købers land.

Køber er forpligtet til at fremsende produktklager til Widex, så snart disse modtages. Dette gælder både mundtlige, elektroniske samt skriftlige klager.

Køber er forpligtet til at følge Widex’ årvågenhedsprocedurer. Dette indebærer, at Køber skal informere Widex straks om eventuelle mundtlige eller skriftlige rapporter fra myndigheder, brugere eller andre vedrørende negative hændelser, der involverer Widex’ produkter.

Køber anerkender, at Widex kan udstede en tilbagekaldelse eller en Field Safety Corrective Action (Sikkerhedsrelateret korrigerende handling), hvis en tilbagekaldelse af et produkt er nødvendig.

Køber er forpligtet til at overholde instruktioner om Field Safety Corrective Actions. Anvisninger vedrørende en evt. tilbagekaldelse vil fremgå af en meddelelse udsendt af eller på vegne af Widex (Advisory Notice).

Køber skal sørge for, at Widex’ brugsanvisninger og lignende materiale beregnet til information for slutbrugeren følger Widex’ produkter frem til slutbrugeren.

15. Ændring af betingelser
Widex forbeholder sig retten til at ændre på nærværende betingelser. De til enhver tid gældende betingelser vil være tilgængelige på http://da.widex.pro. Mindre ændringer gennemføres uden varsel, mens større ændringer vil blive varslet via http://da.widex.pro.