ALMINDELIGE BETINGELSER

VIGTIGT: ANVENDELSE AF DETTE WEBSITE BETYDER, AT DU ACCEPTERER FØLGENDE BETINGELSER. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, MÅ DU FORLADEDETTE SITE.

Ejendomsret

Ophavsret © Widex A/S 2014. Ophavsret, varemærker, databaserettigheder og andre immaterielle formuerettigheder i materiale, der vises på eller via dette website ("Website-materiale" omfattende tekst, grafik, software og audiovisuelt indhold), ejes af eller er givet i licens til Widex A/S ("vi" og "os"). Disse rettigheder er beskyttet i henhold til dansk lovgivning. 

Kopiering og anden anvendelse af en tredjemands website-materiale, som du får adgang til via vores website, er underlagt de betingelser, der gælder for det website, du er gået ind på.

Forretningsbetingelser

Vores Website-materiale skal kun tjene til generel information, og enhver efterfølgende levering af et produkt eller en serviceydelse er underlagt den relevante distributør/forhandlers forretningsbetingelser.

Ansvarsfraskrivelse

Website-materialet stilles gratis til rådighed "som beset". 

Information i Website-materialet vedrørede høretab er alene generel information og kan ikke erstatte en konsultation med en ørespecialist. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en ørespecialist, hvis du har et høretab.

Vi fraskriver os ansvaret for tab som følge af anvendelse af dette website, herunder a) direkte eller indirekte, specielle, hændelige uheld eller følgeskader eller (b) ethvert tab af overskud, indtjening, kontrakter, data eller goodwill, eller (C) ethvert tab som følge af arbejdsnedlæggelse eller computernedbrud.  Vi fraskriver os ansvaret for fejl eller udeladelser i oplysninger, materialer og funktioner, som er indeholdt i Website-materialet.

Lovvalg & retstvister

Det danske retssystem skal have enekompetence til at afgøre tvister eller krav af enhver art på grund af eller relateret til dette website, og dansk lovgivning skal anvendes i forbindelse med en sådan tvist eller krav dog bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler. Vi forbeholder os dog ret til at anlægge sag i enhver retskreds, hvor eller hvorfra vi mener, at en krænkelse af vores immaterielle formuerettigheder foregår. 

Fortrolighedspolitik

Ved at udlevere dine persondata til Widex enten manuelt eller elektronisk, og/eller ved at bruge vo-res website, samtykker du til, at de udleverede persondata bliver brugt af os på den nedenfor an-givne måde.

Indsamling og brug af persondata

Du kan vælge at få til tilsendt materiale fra os. Når du anmoder herom, beder vi dig om kontaktop-lysninger som f.eks. navn, postadresse og e-mail-adresse. De oplysninger, du giver os enten ma-nuelt eller elektronisk, bliver gemt i vores databaser. Oplysningerne bliver alene anvendt til de for-mål, som de var tiltænkt.

 
Videregivelse af din persondata

Vi udveksler, sælger og distribuerer under ingen omstændigheder persondata til uvedkommende tredjemænd, herunder adresseringsbureauer og lignende.

Dog kan vi videredistribuere persondata til tredjemand, der på vores vegne håndterer salg, support, korrespondance, reklame eller konkurrencer. Hvor det er nødvendigt, vil vi skriftligt forud for videregivelse af persondata forlange, at en tredjemand træffer passende forholdsregler med henblik på at beskytte disse oplysninger.

 
Anonyme data indsamlet via dette website

Ud over de oplysninger vi indsamler, som beskrevet ovenfor, anvender vi teknologi til at indsamle anonyme oplysninger om brugen af vores website. Eksempelvis anvender vi teknologi til at kort-lægge, hvilke sider vores besøgende åbner på vores website. Vi anvender også teknologi til at fastslå, hvilken webbrowser vores besøgende bruger. Denne teknologi identificerer dig ikke per-sonligt, men sætter os i stand til at udarbejde statistisk materiale om vores besøgende og deres brug af vores websites. Vi anvender disse anonyme data til at forbedre indholdet og funktionaliteten på vores website til bedre at forstå vores kunder og besøgende samt til at forbedre de service-ydelser, vi tilbyder.

Links til andre web-sites

Dette website kan indeholde hyperlinks til websites, der ikke drives af os. Disse hyperlinks er kun angivet som reference og som en service, og de er ikke udtryk for vores godkendelse af aktivite-terne på disse tredjemænds websites eller nogen som helst tilknytning til disse virksomheder. Vi støtter ikke det eksterne selskab, dets website eller de produkter og/eller serviceydelser, det på-gældende selskab tilbyder og sælger. Vi har ikke kontrol over disse websites og er ikke ansvarlige for deres databehandlingspraksis og fortrolighedspolitik.

Datasikkerhed

Adgang til afgivne oplysninger er begrænset til de medarbejdere, der har et legitimt, forretnings-mæssigt behov for sådanne oplysninger.

Vi tilstræber, at persondata i vores databaser er pålidelige, nøjagtige, fuldstændige og opdaterede, samt at vi har en god sikkerhed i vores databaser.

Vi lagrer kun dine persondata så længe, som det med rimelighed er nødvendigt i forhold til det formål, oplysningerne var indsamlet til eller for at overholde lovgivningsmæssige eller etiske krav til rapportering eller opbevaring af dokumenter.

 
Dataadgang og rettelser

Hvis du ønsker at vide, hvilke oplysninger vi i øjeblikket har om dig, kan du kontakte os via e-mail på adressen info@widex.dk, eller du kan skrive til Widex A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lynge, att.: Webmaster.

Du kan også bede om at få rettet, tilføjet eller slettet persondata.

Kontakt Widex

Hvis du har kommentarer til vores fortrolighedspolitik, praksis for dette website eller lignende, kan du kontakte: info@widex.dk.